شرکـــت های همکـــــار در حوزه دارو

لطفـــا جهــت مشـــاهــده لیســـت داروهـــای هــر شرکــــت بـر روی آن کلـیک نـمایـیـد:

شرکت تولیدارو

لیست محصولات | 1399

×

شرکت ایران دارو

لیست محصولات | 1399

×

شرکت سبحان دارو

لیست محصولات | 1399

لطفــا جهــت دانلـــود کلــیک نمایــید

لیست محصولات سبحان دارو ×


`

شرکت سبحان آنکولوژی

لیست محصولات | 1399

×

شرکت البرز دارو

لیست محصولات | 1399

لطفــا جهــت دانلـــود کلــیک نمایــید

لیست محصولات البرز دارو ×

شرکت البرز بالک

لیست محصولات | 1399

×


`

شرکت بیوسان فارمد

لیست محصولات | 1399

×

شرکت شفا فارمد

لیست محصولات | 1399

×

داروهای ثبت شده در عراق

شرکت برکــت الصحه تاکنــون موفق به ثبـــت بیش از 7 قلم دارو در کشور عراق گردیده است:

داروهای ثبت شده در لبنـــان

شرکت برکــت الصحه تاکنــون موفق به ثبـــت 1 قلم دارو در کشور لــبنان گردیده است:

داروهای ثبت شده در سوریــــه

شرکت برکــت الصحه تاکنــون موفق به ثبـــت 31 قلم دارو در کشور ســـوریه گردیده است:

جهــت مشـــاهده لــیست داروهای ثــبت شده در ســـوریه کلـیک نمایــید