گواهی ثبت دارو

گواهی ثبت دارو متروپرولول
Metoprolol
گواهی ثبت دارو کارویدال
Carvidal
گواهی ثبت دارو پارکین سی فورت
Parkin - C Fort
گواهی ثبت دارو کتورولاک
Ketorolac 30