ساختـــار سازمـــانی

همکاران برکــــت الصحــــه

مدیر عامل

مدیر مالی

مدیر بازرگانی و صادرات

مدیر ادرای

عضو هیئت مدیره

بازرگانی و فروش دفتر بغداد

مدیر ثبت