تولید

تولیدات

تهیه طرح توجیهی برای احداث کارخانه مشترک در کشورهای عراق و سوریه

امضای تفاهم نامه برای احداث کارخانه در عراق