ثبت محصول

۲۲ قلم دارو در کشور عراق

جنتامایسین ۸۰
کتورولاک
کارویدال
فروزماید
دیازپام ۵ میلی گرم
جنتامایسین ۲۰
جمسیتابین
پکلی-تکسل
پارکین-سی-فورت
بیزاکودیل
اندانسترون
آلپرازولام
آتراکوریوم
کلیدینیوم-سی
کلیندامایسین
ملوکاست ۱۰ میلی گرم
متورال

کلونازپام ۲ میلی گرم

ملوکاست ۵ میلی گرم

اندانسترون ۸ میلی گرم
دیازپام ۱۰ میلی گرم

پرگابالین ۱۵۰ میلی گرم