ثبت محصول

۳۵ قلم دارو در کشور سوریه

ابیلیزول ۵
هالوپریدول ۲
سوپکسول
ابیرتون ۲۵۰
اتروکرول ۵۰
بیکالوتامید
برتزومید
کربوپلات ۵۰
سی-آتراکورال ۱۰
کلونازپام ۱میلی گرم
کلونازپام ۲میلی گرم
انوزان ۲۰۰۰
انوزان ۴۰۰۰
انوزان ۶۰۰۰
انوزان ۸۰۰۰
انوزان ۱۰۰۰۰
تارسوبان
اورلیموس ۵میلی گرم
اورلیموس ۱۰میلی گرم
سوتامید ۲۵۰
جیم سیبان
هپارین سدیم
ایماکین
ایرینوتکان
لنالیدومید ۱۰
متورال
نالوکسان
نورتریپیتیلین ۲۵
زوپلت
پکلی تاکسل ۱۰۰
پنتازوکین
رادوتیم