صادرات دارو

صادرات به کشور عراق

  • بازار دولتی : مناقصات در قالب ۵۳ قرارداد و به ارزش بیش از ۸ میلیون دلار طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳
  • بازار خصوصی : صادرات در قالب بیش از ۲۰ محصول از شرکت های سبحان دارو، البرز دارو ، تولید دارو و ایران دارو به ارزش حدود یک میلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۲

صادرات به کشور سوریه

  • در بازار دولتی به ارزش ۶ میلیون دلار طی سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ در قالب صادرات بیش از ۱۵ محصول از تولیدات شرکت های سبحان انکولوژی و البرز دارو