معرفی مدیران

معرفی مدیران و سمت آنها

 
ردیف نام سمت
۱ دکتر سجاد بن سعید مدیرعامل
۲ دکتر پوریا سعیدی فرید مدیر صادرات
۳ نعمت نصیری مدیر مالی
۴ مهندس بهاره چلاش مدیر اداری
۵ محمد ساعدی مدیر اجرایی دفتر بغداد
۶ دکتر علی ساعدی مسئول فنی
۷ سها باقری مسئول دفتر