کشورهای طرف تجاری

ایران و عراق

ایران و عراق دو کشور بزرگ همسایه در منطقه غرب آسیا هستند که نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و دارای روابط طولانی با یکدیگر بوده اند ، اشتراکات قومی ، مذهبی و فرهنگی زیادی بین مردم دو کشور ایران و عراق وجود دارد و مردم دو کشور طی سالیان متمادی از اماکن فرهنگی ، مذهبی ، تاریخی و سیاحتی دو کشور بازدید بعمل می آورند . در چند سال گذشته توسعه و تعمیق روابط بین دو کشور بیشتر شده و در حال حاضر روابط تجاری گسترده بین دو کشور برقرار است . اشتراکات و علائق مشترک می تواند به توسعه و تعمیق روابط مردم دو کشور در حوزه های فرهنگی و تجاری گردد .